Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a pronájem zboží - 3D LOGA společnosti STROKOM, s.r.o., Bohunická 595/85, Brno, 619 00, IČO: 26807009.

I. Základní ustanovení

 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí veškeré obchodní závazkové vztahy mezi společností STROKOM, s.r.o., IČO: 26807009 (dále jen jako STROKOM, s.r.o.) a jejími obchodními partnery, (dále jen jako Zákazník), při odběru zboží a produktů prodávajícího.

 2. Zákazník uzavírá se společností STROKOM, s.r.o. kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej výrobku - 3D loga, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 3D loga dle požadavku zákazníka nebo nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem 3D loga.

 3. Zákazník uzavřením kupní/nájemní/SOD smlouvy prohlašuje, že není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 obč. zákoníku, když dodávané zboží (3D LOGO) slouží k užití pro propagační účely jeho podnikatelských aktivit.

 4. VOP jsou nedílnou součástí SOD/kupní/nájemní smlouvy.

 5. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

 6. SOD, kupní smlouva či nájemní smlouva musí být uzavřena písemně pod sankcí neplatnosti ve smyslu ust. § 1758 zák. č. 89/2012, obč. zákoníku. Písemná forma je nutná také pro všechny její změny a dodatky.

 7. Výslovně se sjednává, že využití dodaného zboží, nebo jejich částí, k jakémukoliv jinému účelu než bylo objednáno, zejm., nikoli však výlučně, k jejich dalšímu šíření, prodeji, bezúplatnému převodu na třetí osobu, přenechání do užívání nebo i k úplatnému či bezúplatnému užívání ve prospěch třetí osoby, včetně v rámci holdingových společností, není Zákazníkovi bez předchozího písemného souhlasu STROKOM, s.r.o. dovoleno.

 8. Veškeré vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek, SOD, kupních a nájemních smluv uzavřených mezi jejich stranami se řídí právními předpisy České republiky, především zákonem č. 89/2012, dále jen občanským zákoníkem.

II. Uzavření SOD, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu

 1. Objednávka zboží (nabídka ve smyslu ust. § 1731 obč. zákoníku) musí být písemná. Za písemnou se považuje objednávka učiněná prostřednictvím pošty, elektronickou poštou, faxem, též písemná objednávka doručená osobně, stejně jako objednávka prostřednictví internetového objednávkového systému (e-shop) či prostřednictvím uživatelského účtu.

 2. Objednávka musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jejím jednoduchým a nepodmíněným přijetím, především musí objednávka obsahovat specifikaci, kvalitu, množství, cenu, termín a místo dodání zboží.

 3. Písemné potvrzení objednávky ze strany STROKOM, s.r.o. je přijetím nabídky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Za písemné se považuje přijetí učiněné prostřednictvím pošty, elektronickou poštou, faxem, též písemné přijetí doručené osobně, cestou internetového objednávkového systému (e-shop).

 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti (bylo doručeno Zákazníkovi).

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a případná škoda vzniklá kterékoliv ze stran uvedením nepravdivých údajů Zákazníkem, jde k jeho tíži a Zákazník za ni společnosti Kilion, s.r.o. odpovídá.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Případné zneužití přístupu k účtu třetí osobou nejde STROKOM, s.r.o. k tíži.

 5. STROKOM, s.r.o. může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení STROKOM, s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. STROKOM, s.r.o. neodpovídá Zákazníkovi za případnou škodu vzniklou skutečností, že nebylo možno se k účtu krátkodobě přihlásit.

IV. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník vystaví písemnou objednávku zboží dle čl. II bodu 1 těchto VOP.

 2. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu/cenu díla/nájemné dle smlouvy na základě řádně vystavené faktury.

 3. Zákazník je povinen odebrat (převzít) zboží za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP.

 4. Zákazník musí provést kontrolu dodaného zboží na místě určení dle smlouvy.

 5. Zákazník se zavazuje informovat STROKOM , s.r.o. řádně a včas o případných změnách svých právních poměrů, pokud jsou tyto pro smluvní vztah významné.

V. Práva a povinnosti STROKOM, s.r.o.

 1. STROKOM, s.r.o. potvrdí objednávku kupujícího ve lhůtě dvou dnů od jejího doručení, když tato lhůta se považuje za lhůtu uvedenou v nabídce ve smyslu ust. § 1735 obč. zákoníku.

 2. STROKOM, s.r.o. se zavazuje dodat předmět koupě, SOD či nájmu (zboží) v množství, jakosti a provedení, které výslovně stanoví smlouva.

 3. STROKOM, s.r.o. se zavazuje dodat zboží v termínu a na místo určené smlouvou, nejpozději do 5 pracovních dnů u zboží označeného jako "skladem", v ostatních případech do 14 pracovních dnů, nestanoví-li smlouva jinak.

 4. STROKOM, s.r.o. je povinen na své náklady zabalit a zajistit zboží tak, aby bylo v maximální možné míře zabráněno jeho možnému poškození během přepravy a po ní.

 5. STROKOM, s.r.o. je povinen vystavit fakturu v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů (především ust. § 435 obč. zákoníku) a účetními principy.

VI. Řádné dodání zboží

 1. STROKOM, s.r.o. je povinen dodat Zákazníkovi zboží bez vad s vlastnostmi obvyklými tak, aby je bylo možné použít dle SOD/kupní/nájemní smlouvy a pro její účel.

 2. STROKOM, s.r.o. je povinen dodat Zákazníkovi zboží včas, včasným dodáním se rozumí dodání v termínu určeném smlouvou.

 3. Zákazník je povinen přijmout i zboží s vadami. V takovém případě v předávacím protokolu či dodacím listu specifikuje vady.

 4. Dojde-li k předčasnému plnění, může STROKOM, s.r.o. vady odstranit až do doby určené k odevzdání věci, Zákazník nemá v tomto případě právo na náhradu škody dle ust. § 2101 odst. 1 obč. zákoníku.

VII. Cenové podmínky

 1. Cena zboží je vždy stanovena smlouvou (stanoví ji písemná objednávka a je akceptována v přijetí objednávky). Takto stanovená cena je závazná a konečná.

 2. Změnu ceny zboží je možno sjednat pouze písemnou formou.

VIII. Platební podmínky

 1. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu dle příslušných ustanovení smlouvy.
 2. Zákazník zaplatí cenu na základě doručeného daňového dokladu (faktury) STROKOM, s.r.o.
 3. Splatnost faktury je 15 dní od jejího doručení Zákazníkovi. Smlouva může stanovit kratší splatnost faktury.
 4. Úhrada kupní ceny proběhne bankovním převodem z účtu Zákazníka na účet STROKOM, s.r.o, případně v hotovosti.

IX. Přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník zboží, ač mu s ním STROKOM, s.r.o. umožnil nakládat.

X. Odpovědnost za vady

 1. Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

 2. Zjistí-li Zákazník na zboží vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o dodávce zboží, osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady, předběžné posouzení povahy vady. Zákazník tento protokol zašle STROKOM, s.r.o. spolu s výzvou ke sjednání nápravy. Vadné plnění zakládá oprávnění Zákazníka nárokovat alternativně:

a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží

b) odstranění vady opravou

c) přiměřenou slevu z ceny

 1. Volba mezi nároky tohoto bodu VOP náleží výhradně STROKOM, s.r.o. Strany výslovně vylučují použití ust. §§ 2108 obč. zákoníku.

XI. Další ustanovení

 1. KSTROKOM, s.r.o. je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zákazníka ze smlouvy či v souvislosti s ní vzniklými jakékoliv své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné pohledávky.
 2. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII. Všeobecná a závěrečná ustanovení

 1. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

 2. STROKOM, s.r.o. může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

 3. Práva Zákazníka vyplývající z SOD/kupní/nájemní smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

 4. Má se za to, že SOD/kupní/nájemní smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními těchto VOP a SOD/kupní/nájemní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

 5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto VOP byla jakákoliv práva a povinnosti odvozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 6. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP a smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

 8. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2022